FÖRENINGEN

LPF i produktivitetens tjänst sedan mer än 50 år!

Linköpings Produktivitetsförening

Stadgar

§1. Namn

Föreningens namn är Linköpings Produktivitetsförening, förkortat LPF.

§2.  Ändamål

LPF är en ideell förening som har till uppgift att genom kursverksamhet, föredrag, diskussioner, studiebesök, verksamhetsanpassade utbildningar m.m. vidareutveckla sina medlemmar. Vi skall verka för att företag i regionen också vidarutvecklar sig inom det produktivitetstekniska området. Ändamålet är också att främja samarbete och tankeutbyte mellan medlemmarna inom föreningens verksamhet.

§3. Organisation

Föreningen utgör en sammanslutning för personer verksamma inom produktivitetsområdet som bor i och/eller har sin yrkesutövning förlagd till Linköpings-området.

§4. Medlemskap

A. Medlemskap kan beviljas varje person, som kan komma att främja föreningens uppgift eller förväntas kunna påverka utvecklingen inom berörda verksamhetsområden.

B. Ansökan om inträde görs till styrelsen, som efter handläggning meddelar om inträde i LPF.

§5. Avgifter

Medlemsavgift erlägges med av årsmötet fastställda belopp.

Den som blir invald i föreningen under tiden augusti-december erlägger ingen årsavgift invalsåret.

§6. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår

§7. Styrelse

Föreningens styrelse består av minst sex ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör, samordnare, kursombud och ytterligare minst en ledamot samt tre suppleanter.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Styrelsen väljes vid årsmötet på två år, varvid ena året väljs ordförande och minst en ledamot och andra året övriga ledamöter. Suppleanterna väljs för ett år.

§8. Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer jämte en suppleant. Revisorerna väljs för en tid av två år och suppleanten för ett år.

§9. Valberedning

För förberedande av alla val inom föreningen utses en valberedning bestående av tre medlemmar. Medlemmarna i valberedningen utses för en tid av ett år.

§10. Sammanträden

A. Årsmöte hålles inom tre månader från verksamhetsårets utgång, varvid kallelse åtföljd av föredragningslista tillställes medlemmarna senast två veckor före sammanträdet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

1. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av sekreterare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

4. Verksamhetsberättelse.

5. Revisorernas berättelse.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Val av styrelseledamöter enligt §7.

8. Val av revisorer enligt §8.

9. Fastställande av avgifter.

10. Val av valberedning.

11. Övriga ärenden.

B. Föreningen kallar i övrigt till sammanträde, då styrelsen så beslutar.

§11. Stadgeändring

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen en månad före årsmötet. För ändring av dessa stadgar fordras att beslut härom fattas på tvenne efter varandra följande sammanträden av vilka ett skall vara årsmötet.

§12. Upplösning av föreningen

För beslut om upplösning av föreningen fordras minst tre fjärdedelar av de angivna rösterna på två efter varandra följande årsmöten. Vid upplösningen skall föreningens tillgångar disponeras på något annat sätt med föreningens syften förenligt ändamål.